Ilustracija - 1
Ilustracija - 1 Foto: Getty Images

Znate li koja su vaša prava ako dajete otkaz? Provjerili smo kako funkcionira otkazni rok u slučaju kad radnik daje otkaz.


Poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu za nepuno radno vrijeme osigurati iste uvjete rada kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu za puno radno vrijeme s istim poslodavcem ili prema posebnom propisu s njim povezanim poslodavcem, a koji ima ista ili slična stručna znanja i vještine te obavlja iste ili slične poslove.

U slučaju redovitog otkaza otkazni rok je najmanje:

  • dva tjedna ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno manje od jedne godine
  • mjesec dana ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno jednu godinu
  • mjesec dana i dva tjedna ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvije godine
  • dva mjeseca ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno pet godina
  • dva mjeseca i dva tjedna ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno deset godina
  • tri mjeseca ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvadeset godina.

Ilustracija - 1 Ilustracija - 2 (Foto: Getty Images)

Otkazni rok, ako je radnik radio kod istog poslodavca neprekidno dvadeset godina, povećava se za dva tjedna ako je radnik navršio pedeset godina, a za mjesec dana ako je navršio pedeset pet godina.

Radniku kojem se ugovor o radu otkazuje zbog povrede obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) utvrđuje se otkazni rok u dužini polovice otkaznih rokova utvrđenih ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno manje od jedne godine ili ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno jednu godinu.

Radniku koji je tijekom otkaznog roka oslobođen obveze rada poslodavac je dužan isplatiti naknadu plaće i priznati sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznoga roka.

Za vrijeme otkaznoga roka radnik ima pravo uz naknadu plaće biti odsutan s rada najmanje četiri sata tjedno radi traženja novog zaposlenja.

Kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu može se odrediti kraći otkazni rok za radnika nego za poslodavca - od roka ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno manje od jedne godine, za slučaj kada radnik otkazuje ugovor o radu.

Ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana ako radnik za to ima osobito važan razlog.

Prije redovitog otkaza uvjetovanog ponašanjem radnika poslodavac je dužan radnika pisano upozoriti na obvezu iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede te obveze, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.

Prije redovitog ili izvanrednog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika poslodavac je dužan omogućiti radniku da iznese svoju obranu, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.

Zračna luka - 3 Hoće li se problemi u europskim zračnim lukama odraziti i na našu turističku sezonu? "Manjak je osoblja..."

Poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog, u slučaju:

  • kad prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga (poslovno uvjetovani otkaz)
  • kad radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz)
  • kad radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) 
  • kad radnik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu).

"Otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, te vršenja dužnosti i prava državljana u obrani", stoji u Zakonu o radu.

Otkazni rok ne teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. Također, ako je došlo do prekida tijeka otkaznog roka zbog privremene nesposobnosti za rad radnika, radni odnos tom radniku prestaje najkasnije istekom šest mjeseci od dana uručenja odluke o otkazu ugovora o radu.

Uz to, otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te razdoblja privremene nesposobnosti za rad radnika kojeg je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

Ilustracija - 1 Ilustracija - 3 (Foto: Getty Images)

Novčanom kaznom od 31.000 do 60.000 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti. Za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti poslodavac ne može otkazati ugovor o radu.

Više o novčanim kaznama možete pogledati u Zakonu o radu >>OVDJE.

Pokrenuli biznis s ginom - 5 Bračni par dao otkaz i svu ušteđevinu uložio u autohtono piće koje danas osvaja zlato: "Iz malog mjesta možeš raditi velike stvari"

Sudski raskid ugovora o radu

Ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u iznosu od najmanje tri, a najviše osam propisanih ili ugovorenih mjesečnih plaća toga radnika, ovisno o trajanju radnoga odnosa, starosti te obvezama uzdržavanja koje terete radnika.

Gore navedenu odluku sud može donijeti i na zahtjev poslodavca ako postoje okolnosti koje opravdano upućuju na to da nastavak radnog odnosa, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nije moguć.

Poslodavac i radnik mogu zahtjev za prestanak ugovora o radu podnijeti do zaključenja glavne rasprave pred sudom prvog stupnja.

Otpremnina

Otpremninu mogu dobiti oni radnici koji su dobili redoviti otkaz, osim ako je riječ o otkazu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika.

Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.

Otpremnina se ne smije ugovoriti, točnije - odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca.

Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije, ukupan iznos otpremnine ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Otpremnina u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti

Ako kod radnika postoji smanjenje radne sposobnosti, uz djelomični gubitak radne sposobnosti, ili neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti koju je utvrdilo ovlašteno tijelo u skladu s posebnim propisom, poslodavac je dužan ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban.

Sindikati dijele letke - 1 Tomašević otkrio koliko će otkaza biti podijeljeno u Holdingu: Sindikati dijele letke

Ti poslovi moraju što više odgovarati poslovima na kojima je radnik prethodno radio.

U sporu između poslodavca i radnika samo je doktor specijalist medicine rada nadležan ocijeniti jesu li ponuđeni poslovi odgovarajući.

Radnik koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, a kojemu nakon završenog liječenja, oporavka i profesionalne rehabilitacije poslodavac ne može osigurati odgovarajuće poslove, ima pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu ako je ispunio uvjete za stjecanje prava na otpremninu propisanu ovim Zakonom.

Radnik koji je neopravdano odbio ponuđene poslove poslodavca koji mu je ponudio drugi posao nema pravo na otpremninu u dvostrukom iznosu.

 

 

 

Dnevnik

Još brže do svakodnevnih vijesti prilagođenih tebi. PREUZMI novu Još lakše do najnovijih vijesti o poznatima. Preuzmi novu DNEVNIK.hr aplikaciju