Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Legendarna novoprimitivna skupina, koja još nije promijenila ime u Mumbai štampa, nastupa u sarajevskom klubu Coloseum.


Grupu su 1982. godine osnovali Nedim Babović i Branko Đurić Đuro. Ubrzo nakon osnivanja, grupa je počela po sarajevskim klubovima držati zajedničke i samostalne koncerte.

Vezani članci Slika nije dostupna Urušila se zgrada: Najmanje 39 mrtvih, među njima 9 djece Slika nije dostupna Hoće li Vlada reagirati na rast cijena goriva? Čak pola cijene ide državi!

Bend je prestao s radom 1992. godine, a Đuro ih je ponovo okupio proteklog ljeta kako bi nastupali kao predgrupa na koncertu Chucka Berryja u Opatiji, a dio sarajevske publike imao ih je priliku slušati na koncertu zatvorenog tipa koji je održan u sklopu Sarajevo Film festivala. 

'Odlu­či­li smo po­no­vno oku­pi­ti bend. Vi­dje­li smo na kon­cer­tu u Sa­ra­je­vu pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci da nas lju­di vo­le i da pu­bli­ka ra­do slu­ša na­še sta­re pje­sme. Da bu­dem is­kren, i na­ma se svi­dje­la ide­ja da po­no­vno po­čne­mo sa svir­ka­ma. Ide­ja za po­no­vno oku­plja­nje ben­da po­to­ji već dugo, no zbog oba­ve­za, uvi­jek smo ne­što od­ga­đa­li', prenosi sarajevo-x.com riječi Nedima Ba­bo­vića.

'Sa­da je dru­ga si­tu­aci­ja. Ozbi­ljni smo u svo­jim na­mje­ra­ma. Sa­ra­je­vo je prvo na re­du, no na­kon to­ga održat će­mo kon­cer­te i u svim ve­ćim gra­do­vi­ma biv­še Ju­go­sla­vi­je', najavio je Babović.