Gomile smeća po zagrebačkim kvartovima nisu zaustavile Grad Zagreb i Zagrebački holding u pripremi konačne odluke o cijenama odvoza otpada. Nove, više cijene trebale bi vrijediti od sljedeće godine.

Galerija


Kako sada stoje stvari, Zagrepčani bi mogli biti vrlo nezadovoljni. Naime, 14. rujna ove godine na snagu je stupila nova Vladina uredba. Grad Zagreb i Zagrebački holding su odlukom odredili fiksnu cijenu odvoza otpada bez obzira količinu otpada kao i na to koliko ga je puta Čistoća odvozila.

Vezani članci Šteta od potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu - 3 Raspisan javni poziv stručnjacima za procjenu šteta od potresa, pregledavat će i procjenjivati prijavljenu štetu Milan Bandić Osnovano Stručno povjerenstvo za procjenu šteta od potresa, pomagat će Gradskom povjerenstvu

Cijena obvezne minimalne javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom na području Grada Zagreba za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo predložena je u visini 60,68 kn uvećano za PDV (68,57 kn). Dakle, bez obzira na kvadraturu stana, svatko će morati platiti 68,75 kuna.

Ovo poskupljenje bi mogli najviše osjetiti oni u malim stanovima i samci jer je minimalna cijena u startu veća od one koju su oni do sada imali. Osim toga, postoji i varijabilni dio. Cijena za pražnjenje volumena spremnika javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene) ovisit će o broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada tijekom mjeseca i veličini spremnika. Cijenu po litri otpada određuje pružatelj javne usluge, Zagrebački holding – podružnica Čistoća. Odluka o toj cijeni bit će donesena naknadno.

Predviđene su i kazne. Ugovorne kazne se odnose na postupke poput odlaganja problematičnog otpada koji sadrži opasne tvari ili glomaznog otpada u spremnike za komunalni otpad ili odlaganja miješanog komunalnog otpada u spremnike za papir ili biootpad i slično. Predmetne kazne predložene su u iznosima od 250 do 800 kn za kućanstva, odnosno od 250 do 1000 kn za korisnike koji nisu kućanstva, a njihova visina ograničena je Uredbom Vlade RH.

Odluku Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga koja ide na javno savjetovanje prenosimo u cijelosti.

"​Dana 14. rujna 2019. godine stupila je snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Izmjenama su propisane obveze jedinice lokalne samouprave da usklade svoje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Najznačajnije izmjene odnose se na obvezu utvrđivanje dvije kategorije korisnika javne usluge, kućanstva i oni koji nisu kućanstva (korisnici koji obavljaju djelatnost). Pored toga značajna izmjena odnosi se i na činjenicu da se u samoj Odluci koju donosi predstavničko tijelo lokalnih jedinica treba utvrditi cijena minimalne javne usluge.

Grad Zagreb je dana 08. studenoga 2019. objavio u javnom savjetovanju prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu.

Cijenu javne usluge, sukladno Zakonu i Uredbi, čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i cijena ugovorne kazne u slučaju kada se postupa protivno ugovoru o korištenju javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), sukladno Zakonu i Uredbi uključuje troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, prijevoza otpada, obrade otpada (osim troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada), troškove nastale radom reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada i vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugama. Cijena obvezne minimalne javna usluge i usluge povezane s javnom uslugom na području Grada Zagreba za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo predložena je u visini 60,68 kn uvećano za PDV (68,57 kn).

Korisnici koji nisu kućanstva dodatno se dijele u sedam potkategorija, koje je definirala Uredba, što im određuje i visinu iznosa cijene obvezne minimalne javne usluge. Ista je predložena u ovisnosti od potkategorije kojoj korisnici pripadaju, od cca 75 do 180 kn mjesečno, uvećano za PDV.

Cijena za pražnjenje volumena spremnika javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene) ovisit će o broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada tijekom mjeseca i veličini spremnika. Cijenu po litri otpada određuje pružatelj javne usluge, Zagrebački holding – podružnica Čistoća.

Ugovorne kazne se odnose na postupke poput odlaganja problematičnog otpada koji sadrži opasne tvari ili glomaznog otpada u spremnike za komunalni otpad ili odlaganja miješanog komunalnog otpada u spremnike za papir ili biootpad i slično. Predmetne kazne predložene su u iznosima od 250 do 800 kn za kućanstva, odnosno od 250 do 1000 kn za korisnike koji nisu kućanstva, a njihova visina ograničena je Uredbom Vlade RH.

Korisnicima usluge omogućit će se da biraju broj pražnjenja i volumen spremnika za miješani komunalni otpad te da samim time i utječu na ukupan iznos koji će platiti za uslugu.

Cilj navedenih promjena je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Navedenim promjenama želi se potaknuti korisnike usluga da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, smanjio udio biorazgradivog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, otpadnog metala, otpadne plastike i otpadnog stakla te da se do 2020. godine osigura odvajanje 50 posto komunalnog otpada.

Odlukom koja je upućena u javno savjetovanje predložena je primjena nove cijene javne usluge od 01. veljače 2020. godine", priopćeno je iz Zagrebačkog holdinga.